Projekt

Ime projekta Izobraževanje v okviru marginalnosti (EM2) označuje dvojno marginalnost, ki jo izkusijo nekateri ljudje: osebno marginalnost, ki jo narekujejo brezposelnost, osebne ali družinske težave, ranljive razmere; ter geografsko marginalnost zaradi lokacije, ki se sooča z gospodarskimi in demografskimi težavami in je oddaljena od razvitih središč.

 

Zgodovinsko gledano je marginalna oseba, živeča v obrobnih območjih, majhnih središčih, na podeželju ali v gorah, v preteklosti lahko računala na “objem” skupnosti, neviden in viden družbeni “nadzor”, ki je, čeprav je včasih vdrl v osebno življenje, zagotovil neposredno in posredno podporo posamezniku. V današnjem času pa je ta relacijska veriga, ki je zagotavljala podporo in pomoč, prekinjena: živimo na področjih, kjer se skupnostne vezi izgubljajo, vsaka družina ali posameznik živi svoje življenje ločeno. V takšnih okoliščinah je malo možnosti za razvoj, ki ga omogoča dinamika mest. Slabe možnosti za razvoj ima tudi socialna skupnost, ki nadzoruje in naj bi nudila podporo posameznikom. Projekt želi ponovno vzpostaviti vezi v skupnosti, tako da skupnost prevzame odgovornost za podporo in omogočanje novih možnosti svojim članom. Vpletena skupnost je zato pozvana, da deluje kot porok za skupnostni sporazum, ki bo v tem primeru podpiral ponovno vključevanje nekaterih članov skupnosti v izobraževalni proces, ki ga sočasno načrtujejo izobraževalne organizacije za odrasle in podjetja v lokalnem območju.

 

Namen projekta

EM2 želi prispevati h krepitvi motivacije in izboljšanju zaposlitvenih možnosti nižje izobraženih ali nižje usposobljenih odraslih in odraslih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Uporaba pristopa soodgovornosti lokalnih skupnosti, podjetij in izobraževalnih organizacij jim bo omogočila uravnovešenje kompetenc in samozavedanja.

 

Cilji

  1. Izboljšati mrežo izobraževalnih skupnosti, ki temelji na skupnostnem sporazumu, katerega podpišejo izobraževalne organizacije, združenja, občine in podjetja, da bi usposobili osebe iz marginalnih skupin za delovno aktivnost.
  2. Nadgraditi spretnosti nižje izobraženih ali nižje usposobljenih odraslih z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem s pomočjo skupnostnega sporazuma.
  3. izboljšati splošno družbeno zavest o koristnosti skupnostnega sporazuma in njegovi uporabi za usmerjanje v delovno aktivnost.

 

Učinki

Ustvariti pogoje in razviti postopek za pripravo skupnostnega sporazuma. Dokument bodo podpisali vsi štirje partnerji v projektu (Madžarska, Italija, Latvija in Slovenija). Ker je to inovativen koncept, ki je bolj ali manj pogost v državah kjer se izvaja projekt, je najprej predvidena intenzivna raziskava primerov dobrih praks (teoretična in na terenu), ki bo pomagala opredeliti model skupnostnega sporazuma primernega za projekt EM2.

 

Skleniti štirideset izobraževalnih sporazumov podprtih s strani skupnosti, deset v vsaki sodelujoči državi v projektu.  Ti izobraževalni sporazumi predstavljajo osebni izobraževalni načrti vključenih odraslih. Motivacija in možnosti za uspeh izobraževalne poti vključenega posameznika je podkrepljena s podporo skupnosti.

 

Izdelati in omogočiti dostop do Priročnika za izobraževanje v skupnosti, ki bo zagotovil koristne smernice za izvajanje izobraževanja v skupnosti tudi na drugih območjih zunaj konzorcija projekta EM2. Priročnik bo temeljil na skupni analizi vsaj 20 izobraževalnih poti vključenih posameznikov.

Podpisan skupnostni sporazum

Sklenjeni izobraževalni sporazumi

Priročnik za izobraževanje v skupnosti

 

Ciljna skupina

  • nižje izobraženi ali nižje usposobljeni odrasli in odrasli, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje
  • posredno vključeni kot aktivni akterji v skupnosti: lokalne institucije, javni organi, majhna in srednje velika podjetja, interesne skupine, sindikati, nevladne organizacije